Ability Beyond Boundaries

فراسوی معلولیت

اخبار

روز جهانی افراد دارای معلولیت مبارک باد

حدود دو هفته به دوازدهم آذر ماه (3 دسامبر) مصادف با روز جهانی افراد دارای معلولیت باقی مانده است. همه ساله این مراسم به هدف بالا بردن آگاهی عمومی، درک و پذیرش افراد دارای معلولیت و گرامیداشت دستآوردها و مشارکت های آنان از طرف سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی با حضور افراد دارای معلولیت برگزار می شود.

مضمون روز جهانی افراد دارای معلولیت

از سال 1992 میلادی، همه ساله سازمان ملل یک نام و مضمون خاص را برای روز جهانی افراد دارای معلولیت درنظر می گیرد. هدف از این نامگذاری سالانه، شکل گیری تمرکز و راهکارهای تلفیق سازی جامعه است.

در حالیکه مضمون و نام امسال (2019 میلادی)، “فراهم سازی مشارکت افراد دارای معلولیت و شکوفایی توانمندی آنان” درنظرگرفته شده است، مضمون سال آینده (2020 میلادی)، “آینده، دسترسی پذیر است” می باشد. این بدین معناست که از طریق برطرف کردن موانع فیزیکی، تکنولوژیکی و نگرشی جامعه، افراد دارای معلولیت باید در تمامی جنبه های زندگی اجتماعی مشارکت “فعال و معنی دار” داشته باشند.

ما در فراسوی معلولیت امید آن را داریم که جامعه آینده ما برای همه افراد جامعه دسترسی پذیر باشد.