Ability Beyond Boundaries

فراسوی معلولیت

جامعه پارسی زبانان

فراسوی معلولیت و جامعه پارسی زبانان استرالیا

بخش معلولیت و بازار اشتغال مربوط به آن در استرالیا، موقعیتهای بالقوه فراوانی را برای همگان بوجود آورده است که بسادگی می‌تواند منجر به مشارکتهای فعال اجتماعی و اقتصادی پارسی زبانان شود. به عبارت دیگر، همراه با همکاری در بهزیستی عمومی ‌جامعه، پارسی زبانان با ارزشهای اخلاقی و انسانی این جامعه آشناتر می‌شوند. این مشارکت در بهزیستی عمومی، همچنین به موقعیتهای اشتغال و کسب تجربه افراد می‌انجامد. فراسوی معلولیت بر آن است که از طریق آگاهی رسانی این فرآیند را تسهیل نماید.

ZANJANTOURISM.BLOG.IR

طرح مسئله

طبق آمار مربوط به زبانها در استرالیا، در سالهای اخیر تعداد افرادی که در خانه به زبانهای دیگری غیر از انگلیسی صحبت می‌کنند، بصورت چشمگیری افزایش یافته است. طبق آمار، در میان این جمعیت تا سال 2016 میلادی، تعداد افرادی که به زبان پارسی (لهجه فارسی و دری) صحبت می‌کنند، در حدود پنجاه و هشت هزار نفر افزایش یافته است. در حالی که تحقیقات متعددی نشان داده‌اند که دستیابی به اشتغال و مشارکت فعال اجتماعی یک چالش اساسی در پیش روی بسیاری از افراد مهاجر، به‌خصوص آنهایی که از فرهنگ و زبان متفاوت هستند، بوده است، اما گزارش های اخیر بررسی کرده‌اند که اشتغال در بخش معلولیت چشم انداز روشنی برای افراد غیر انگلیسی زبان به وجود آورده است. به عنوان مثال، پس از اجرایی شدن طرح ملی بیمه معلولیت استرالیا تنها در ایالت نیوساوث ولز حدود 38000 شغل جدید به بازار اشتغال افزوده شده که به یقین شانس اشتغال پارسی زبانان را هم به صورت بالقوه افزایش می‌دهد. تیم فراسوی معلولیت نه تنها به زبان و فرهنگ پارسی احاطه کامل دارد، بلکه در زمینه معلولیت و موقعیتهای بالقوه اجتماعی و اقتصادی موجود در آن نیز دارای تخصص وافر است. بخش مهمی از دانش و مهارت ما در این سایتگاه و دیگر راه های ارتباطی فراسوی معلولیت ارائه شده است که امیدواریم برای بهبود مشارکتهای اجتماعی و اقتصادی پارسی زبانان مثمر ثمر بیفتد.

PHOTO BY OMAR LOPEZ ON UNSPLASH

PHOTO BY NATHAN DUMLAO ON UNSPLASH