Ability Beyond Boundaries

فراسوی معلولیت

پروژه‌های ما

شناخت کرونا

بر خلاف گروهی که عقیده دارند منشا این بیماری توطئه است و ویروس کرونا را دستساز بشر میدانند، ویروس شناسان معتقدند که در طول تاریخ ویروس ها همواره تکثیر شده اند...