Ability Beyond Boundaries

فراسوی معلولیت

پروژه‌های ما

شناخت کرونا

پروژه توانمند سازی جامع ایرانی در منطقه کامبرلند که از طریق مولتی کالچرال نیوسافت ولز حمایت مالی شده، ما را قادر ساخت تا صفحه ای درباره سوالها و جوابهای مهم مربوط به کرونا را در وب سایت خودمان طراحی کنیم.

رادیو فراسو

کوید 19- پادکست اول - رادیو فراسو این پادکست شامل خبرهایی درباره کوید 19 در ایالت نیوساوث ولز استرالیا می‌باشد. همچنین داستان و بحث تئوری به شما ارائه خواهد شد.